KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

İBAVALRESA Boya ve Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“İBAVALRESA”) olarak işçilerimizin, müşterilerimizin ve İBAVALRESA ile herhangi bir hukuki ilişkiye giren üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasının ve gizliliğinin temel bir hak olduğuna inanıyor ve güvenliğinizi sağlamak için çalışıyoruz. Bu nedenle, yürürlükte olan mevzuat kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi aydınlatmak istiyoruz.

1. Veri Sorumlusu Sıfatı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında İBAVALRESA, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu tüzel kişi olarak veri sorumlusu sıfatına sahiptir. Veri sorumlusu olarak İBAVALRESA’nın kişisel verilerini işlediği kişileri aydınlatma, bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini veya verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve verilerin muhafazasını sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır.

2. İBAVALRESA Tarafından

Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı İBAVALRESA bünyesinde çalışan işçilere ait kişisel veriler, İBAVALRESA ile herhangi bir hukuki ilişkiye giren kişilere ait kişisel veriler ve kanuna uygun yollarla elde edilen diğer tüm kişisel veriler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere KVKK, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz;

  • -Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
  • -Doğru ve gerektiğinde güncel olarak
  • -Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,
  • -İşlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
  • -İlgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizi Ne İçin Kullanıyoruz

İBAVALRESA tarafından işçilerin, müşterilerin ve ilgili diğer kişilerin adı-soyadı, kimlik numarası, adres ve iletişim bilgileri, eğitim bilgileri ve fotoğraf gibi kişisel verileri Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen sınırlar çerçevesinde aşağıda açıklanan amaçlarla toplanmakta, işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir:

a) Taraflar arasında kanuna uygun bir iş akdi kurulması için yasal ve uygulamadan kaynaklı gerekliliklerin yerine getirilmesi

b) İlgili mevzuatta düzenlenen amaçlar doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli bildirimlerde bulunulması,

c) Kamu kurum ve kuruluşları ile yasalardan kaynaklı olarak İBAVALRESA’nın denetlenmesi amacıyla yapılacak teftişlerde yetkili kişilerin görevlerini yerine getirebilmesi,

d) İBAVALRESA’ya ait web sitesinin, mobil aplikasyonların hazırlanması, oluşturulması, güncellenmesi ve yönetilmesi, e) Kişilerin kullanıcı adı ve şifre kullanarak giriş yaptığı veya yapabileceği web sitesi, mobil uygulama gibi mecralarda yer alan kişisel verilerinin, tercihler, işlemler ile gezinme süresi ve ilgili diğer detayların elde edilen diğer verilerle birlikte işlenebilmesi,

f) 4857 sayılı İş Kanunu ile ilgili mevzuatta öngörülen şekilde ve mevzuatın zorunlu kıldığı sebeplerle idari mercilere olan bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

g) İBAVALRESA tarafından ilgili kişilerin banka hesaplarına yapılan ödemeler kapsamında hesap bilgisi ve sistemde kayıtlı diğer bilgilerin güvenli ortamda saklanması,

h) İBAVALRESA’nın işbirliği içerisinde olduğu İBA Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi başta olmak üzere diğer gerçek veya tüzel kişilerle ortak etkinlikler ve projeler gerçekleştirilebilmesi amacıyla işçilerin, müşterilerin ve ilgili diğer kişilerin bilgilerinin ve faaliyetlerin paylaşılması.

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair izninizi dilediğiniz zaman güncelleyebilir ve bu konudaki rızanızı geri alabilirsiniz. Geri almaya ilişkin beyanınız tarafımıza ulaştığı anda kişisel verilerinizin işlenmesi durdurulacaktır.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanması Kişisel verileriniz sizin verdiğiniz bilgiler ve izinler kapsamında

İBAVALRESA’ya ait web siteleri, internet üzerinden doldurulan veya fiziki olarak tarafımıza ulaştırılan iş başvuru formları, mobil uygulamalar, stant çalışmaları ve etkinlikler aracılığıyla, İBAVALRESA ile kurulan ilişki çerçevesinde yasal gereklilikler dolayısıyla sözlü veya yazılı olarak toplanır.

5. Kişisel Verileriniz Kiminle ve Neden Paylaşılır

İBAVALRESA kural olarak işçilere, müşterilere ve verisi işlenen diğer kişilere ait kişisel verileri sahiplerinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarmaz. Bununla birlikte finansal planlama ve hesaplama yapılması ile şirketler hukukundan kaynaklanan gereksinimlerin yerine getirilmesi amacıyla Türkiye’de ve/veya yurt dışında mukim olan üçüncü kişi ve kuruluşlar ile İBAVALRESA’nın iştirakleri, bağlı şirketleri, acenteleri, tedarikçileri veya iş ilişkisinde bulunduğu üçüncü kişi ve kuruluşlara mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde kişisel veri aktarımı yapılabilmektedir.

6. KVKK uyarınca İBAVALRESA’nın Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmadan İşleyebileceği Haller

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde İBAVALRESA, açık rızanız aranmaksızın kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

a) Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e) Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

g) Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

7. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklar Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e) Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Başvurularınızın tarafımızca en geç 30 gün içerisinde yanıtlanacağını, yanıtımızın size ulaşmasından itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na başvuru yapabileceğinizi hatırlatırız. KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan İBAVALRESA’ya bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede İBAVALRESA’ya yapılacak başvurular yazılı olarak şahsen, noter kanalıyla veya kvkk@ibavalresa.com.tr adresine e-posta gönderilerek yapılabilir.